Regulamin

Pliki do pobrania:

Formularz zwrotu towaru UWAGA!! Nie można odstąpić od umowy produktu modyfikowanego, robionego na specjalne zamówienie! - Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Wspominamy o tym w regulaminie §7, pkt. 13, akceptowanym przy składaniu zamówienia, a także w informacjach widocznych przy konfiguratorze. Można jedynie odstąpić od umowy produktu standardowego. Prosimy o nieodsyłanie produktów modyfikowanych, gdyż pociąga to Państwa do poniesienia kosztów odbioru tego produktu od nas.

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Regulamin Sklepu Internetowego baribalpoland.pl

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego baribalpoland.pl, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za zamówienie, uprawnienia Klienta do anulowania zakupu i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego baribalpoland.pl prowadzona jest przez Piotra Grzegorczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Baribal z siedzibą w Lublinie.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Sprzedawca/BaribalPoland - Piotr Grzegorczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Baribal Piotr Grzegorczyk z siedzibą w Lublinie 20-865, ul. Mackiewicza 17/38, NIP: 7123191515, REGON: 061653714, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będący właścicielem Sklepu Internetowego baribalpoland.pl.
  2. Sklep Internetowy – oznacza wszelkie strony znajdujące się pod adresem www.baribalpoland.pl, pod którym Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
  3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z baribalpoland.pl niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.
  5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - to osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  7. Konto klienta - to indywidualny dla każdego Klienta panel administracyjny, stworzony na jego rzecz przez po dokonaniu rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta.
  8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę zawartą ze Sprzedawcą poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym.
  9. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie.
  10. Towary – przedmioty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, będące dostępnymi przedmiotami umów sprzedaży.
  11. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  12. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą, realizujący dostawę na rzecz Klienta w ramach umowy sprzedaży.
  13. Termin dostawy – czas, w którym Dostawca doręcza zamówienie, liczony od momentu nadania przesyłki.
 4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu, składania zamówień niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe przy zastosowaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz za pomocą większości dostępnych urządzeń.
 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego baribalpoland.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu spamu, prowadzeniu na stronach internetowych Sklepu Internetowego baribalpoland.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  7. zamieszczania materiałów, do których ma prawo władania i nie naruszających powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego baribalpoland.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich oraz za niekompatybilność Sklepu Internetowego baribalpoland.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i inne wyżej wspomniane lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym baribalpoland.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 10. Sprzedawca uprawniony jest do usuwania Materiałów sprzecznych z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. W celu dokonania rejestracji (założenia konta klienta) należy wypełnić formularz podając swoje dane personalne, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja umożliwia pełne korzystanie ze Sklepu Internetowego, jest jednorazowa, nieodpłatna i dobrowolna.
 2. Po rejestracji Klient może zalogować się do swojego konta klienta używając danych podanych przy rejestracji.
 3. Rejestracja konta i logowanie może odbywać się również przez Facebook oraz Google+.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego baribalpoland.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. 
 6. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego i zasad związanych z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego.

§3 Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Klient może dokonywać zamówień w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Niezbędnym elementem składania zamówień jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Niezbędnym elementem składania zamówień jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego baribalpoland.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie. Kompletowanie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka interesujących Klienta produktów. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za zamówienie i wybraną opcję dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Wysłanie zamówienia Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 9. Po potwierdzeniu, na wskazany adres poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie wysyła informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a BaribalPoland.

§4 Ceny towarów i płatności

 1. Ceny towarów podane na baribalpoland.pl są cenami brutto, zawierają podatek VAT. W ceny te nie są wliczone koszty dostawy i inne koszty związane z umową sprzedaży, a o których klient zostanie poinformowany przy wyborze opcji dostawy i płatności.
 2. Ceny towarów podane na stronach Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dla towarów oferowanych w serwisach aukcyjnych obowiązują inne, podane w tych serwisach ceny.
 3. Ceny towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia przed wejściem w życie zmiany ceny.
 4. Ceny produktów przecenionych (ceny obniżone, zrabatowane, promocyjne) stale lub czasowo nie łączą się z żadną inną promocją.
 5. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. przelew bankowy poprzez system płatności Transferuj.pl,
  3. przelew za pośrednictwem systemu płatności PayPal
 6. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, jest zobowiązany uiścić wpłatę za zamówienie z zawartej umowy sprzedaży w ciągu 7dni.
 7. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

§5 Czas realizacji zamówień i dostawa

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary będące przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 3. Towary doręczane są w dni robocze pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych w formularzu zamówienia. Koszty dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej uzależnione są od wybranego przez Klienta kraju docelowego oraz wagi przesyłki.
 5. Ceny usług dostawy zamówień zawierają podatek VAT.
 6. Termin realizacji zamówień wskazany jest na stronach przedmiotów dostępnych w Sklepie Internetowym i nie jest on równoznaczny z terminem dostawy. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i trwa średnio od 24 godzin do 72 godzin od dnia nadania przesyłki. Termin realizacji zamówień zaczyna swój bieg po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. O nadaniu przesyłki Klient zostanie poinformowany elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 8. W trakcie odbioru przesyłki od Dostawcy Klient powinien zbadać stan otrzymanej przesyłki w obecności Dostawcy. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Do przesyłek dołączany jest paragon fiskalny, faktura VAT - jedynie na życzenie Klienta.
 10. Klient może odebrać osobiście zamówienie we wskazanym miejscu i po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca dostarcza Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wady.
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub zażądać od  Sprzedawcy wymiany na Towar wolny od wad.
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy sprzedaży oraz nieodpłatnych usług elektronicznych pod adresem e-mail: biuro@baribalpoland.pl lub pisemnie na adres zakładu Sprzedawcy. W przypadku reklamacji produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, reklamację można zgłaszać na formularzu reklamacyjnym dostępnym tutaj - formularz nie jest obowiązkowy, ale zawiera wszelkie dane potrzebne do rozpatrzenia reklamacji. Można wykorzystać własny formularz. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz jej przedmiot
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail. Dokonując zakupu w sklepie i akceptując regulamin, konsument wyraża zgodę na otrzymanie decyzji reklamacyjnej na podany adres e-mail.
 7. Nie jest wymagany paragon, ani inny dowód zakupu do rozpatrzenia reklamacji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niespełnienia wszystkich żądań stawianych przez Klienta, jeśli żądania te są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa bądź nieuzasadnione.
 9. Jeśli produkt posiada ucięte fabryczne metki producenta - na Konsumencie spoczywa ciężar udowodnienia zakupu towaru od Sprzedawcy.
 10. Zamki bryzgoszczelne nie podlegają naprawie ani wymianie z tytułu gwarancji i rękojmi. Strona przedmiotu zawiera informację o niższej żywotności zamków bryzgoszczelnych, z którą klient zapoznaje się przed zakupem. Wybór tego zamka jest wyborem świadomym jeszcze przed nabyciem produktu, co wyłącza odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w przypadku uszkodzenia, na podstawie art. 557 § 1 K.c.
 11. W kwestiach nieunormowanych niniejszym Regulaminem w zakresie rękojmi i gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 12. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta objął towar w posiadanie.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie jednoznacznej informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy stosowne i jednoznaczne oświadczenie odstąpienia od umowy. Dla celów dowodowych - najlepiej złożyć takie oświadczenie pisemnie. Przy wysłaniu jednoznacznego odstąpienia od umowy drogą elektroniczną poprzez e-mail - klient musi posiadać potwierdzenie otrzymania odstąpienia od sprzedawcy, aby termin był zachowany. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z gotowego formularza, dostępnego na górze strony.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważana jest za niezawartą.
 6. Jeśli Klient będący Konsumentem lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyśle towar przed upływem 14 dni. Klient może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Towarem.
 8. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub otrzymania odesłanego Towaru, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności razem z kosztem dostawy Towaru do Klienta.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób w jaki wpłynęła wpłata, lub jeśli to nie jest możliwe - na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów dostawy przez Klienta.
 12. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  3. zawartej w drodze aukcji publicznej.    

§8 Elektroniczne usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów elektroniczne usługi nieodpłatne, takie jak  Newsletter i prowadzenie Konta Klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy go zamówili poprzez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail w odpowiednim polu.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowościach w ofercie Sprzedawcy.
 4. Każdy Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.
 5. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest dla zarejestrowanych Klientów. Polega na udostępnieniu Klientowi panelu administracyjnego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, monitorowania stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 6. Rezygnacja z usługi prowadzenie Konta Klienta jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta, które odbywa się na zasadach opisanych w §2 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku niewłaściwego działania Klienta, naruszającego przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

§9 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego baribalpoland.pl oznacza jednoczesne przyjęcie i akceptację przez Klienta warunków niniejszej polityki zachowania prywatności.
 2. Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klientów jest Sprzedawca - firma Baribal Piotr Grzegorczyk z siedzibą w Lublinie 20-865, ul. Józefa Mackiewicza 17/38, NIP: 7123191515, REGON: 061653714 (posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z prawem. Administrator zapewnia, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane Klienta wyłącznie do celów statystycznych oraz w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów w jakich zostały podane – czyli dokonania dostawy zamówionych towarów, czy wystawienia stosownego dokumentu księgowego. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji zamówienia. Sprzedawca przetwarza dane również w celu zapewnienia możliwości pełnego korzystania z serwisu – założenia konta w sklepie i zarządzania nim, monitorowania zamówień i ich historii, wystawienia recenzji produktu oraz obsługi zapytań.
 5. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 6. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów lub realizacji usługi szybkich płatności. Z uwagi na zapobieganie działaniom robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów internetowych. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. W związku z tym, dane osobowe klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne
 7. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient może zmienić dane osobowe na swoim koncie klienta w sklepie. W celu usunięcia konta w sklepie prosimy o maila na adres: biuro@baribalpoland.pl
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były chronione i dobrze zabezpieczone przed nieupoważnionymi do ich wglądu osobami. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony danych, Sprzedawca stosuje się do przepisów rozporządzenia wymienionego w pkt. 2, a także zabezpiecza strony sklepu poprzez certyfikat SSL.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach do czasu wycofania zgody przez Klienta. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę Baribal Piotr Grzegorczyk narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym baribalpoland.pl z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego baribalpoland.pl, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron do potrzeb i oczekiwań Użytkownika, badanie ruchu Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego.
 12. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania stron Sklepu Internetowego.
 13. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania stron Sklepu Internetowego baribalpoland.pl. W takim przypadku może się zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki warunki określone w niniejszym Regulaminie mogą ulec zmianie. Zmiany te będą obowiązywać od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym, w zakresie, w jakim nie narusza to nabytych praw Klientów.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. W zakresie praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży oraz Regulaminu zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


© Baribal Poland 2024 - Baribal jest zarejestrowanym znakiem towarowym przez Urząd Patentowy RP
Projekt sklepu: Wiwi logo